• ყინვამედეგობა;
  • გრუნტების ზღვრული დენადობა და პლასტიურობა;
  • გრუნტების მზიდუნარიანობის განსაზღვრა;
  • სიმკვრივე და ტენიანობა პროქტორის მიხედვით;
  • კალიფორნიის რიცხვი (სბრ);
  • მარცვლოვანი შემადგენლობა (გრანულომერტიული ანალიზი);
  • დანაკარგი გახურების დროს;
  • გრუნტების სიმკვრივე (ცილინდრის და ბალონის მეთოდით);
  • გრუნტების კვლევა დინამიური პენიტრომეტრით;
  • დინამიური დრეკადობის მოდული;
  • სტაბილიზაციის რეცეპტი.