აკრედიტაციის სფეროს შესაბამისად ლაბორატორია ახორციელებს სამშენებლო მასალების გამოცდას /ტესტირებას;

საქმიანობის სფერო:

  1. არამადნეული მასალები (ღორღი, ხრეში, ქვიშა-ხრეში, ქვიშა, მინერალური ფხვნილი);
  2. ბიტუმი;
  3. ასფალტბეტონი;
  4. ცემენტობეტონი;
  5. გრუნტები და ღორღოვანი საფუძვლები.